Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem SellFame.pl

 1. Sprzedawca: Karol Kaczmarczyk prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, pod firmą SellFame, która jest dostępna pod adresem: ul. Bajkowa 1 lok. 1A,10-696 Olsztyn, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i wpisana pod numerem NIP:7451756927, Regon: 280083256.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. Pod numerem telefonu: +48 666 222 622 (koszt połączenia według taryfy operatora).
  2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@sellfame.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem: SellFame.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Serwis Internetowy - sklep internetowy pod adresem SellFame.pl
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument - Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 9. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 10. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem SellFame.pl
 2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień niestandardowych składanych poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych przez Serwis internetowy niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu w całości.
 5. Sprzedawca oferuje swoim Klientom możliwość prezentacji własnych projektów graficznych.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia niestandardowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 10. Klientem, będącym osobą fizyczną, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.
 11. Klient zobowiązany jest do nie zamieszczania i nie propagowania treści zabronionych przez przepisy prawa takich jak np.treści faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, szowinistyczne, namawiające do przestępstwa lub grożące jego popełnieniem i innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Klient zobowiązany jest do nie wprowadzania żadnego oprogramowania ani nie podejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu internetowego.
 13. Wszelkie dane Klienta w Serwisie nie mogą naruszać praw podmiotów trzecich i innych Klientów, jak również zawierać treści niezgodnych z prawem, z Regulaminem lub też naruszających jakiekolwiek dobra osobiste.
 14. W przypadku stwierdzenia podania przez Klienta nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego Klienta lub podmiot trzeci, Sprzedawca Serwisu internetowego ma prawo wezwać Klienta do usunięcia danych, które są nieprawdziwe, zablokować konto do wyjaśnienia sprawy, skasować konto Klienta ignorującego upomnienia.
 15. Klient zobowiązany jest do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za umieszczane lub proponowane do umieszczenia treści w Serwisie internetowym.
 16. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Wyjątek stanowi §9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców.

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 7. W wypadku Zamówienia złożonego poprzez kontakt ze Sprzedawcą, Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia w drodze komunikatu nadawanego za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca potwierdza specyfikę Zamówienia niestandardowego, cenę Towaru, cenę dostawy, sposób przekazania Towaru, adres wysyłki, sposób płatności.
 8. Po dostarczeniu potwierdzenia otrzymania Zamówienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i o zawarciu umowy na uzgodnionych warunkach, pocztą lub pocztą elektroniczną. W takim wypadku, umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedawcy w/w oświadczenia Klienta.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 11. W wypadku zamówień niestandardowych realizacja Zamówienia odbywa się po zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Sprzedawcy
 12. W wypadku wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 13. W wypadku zamówień niestandardowych czas realizacji, czas Zamówienia Sprzedawca ustalana indywidualnie z Klientem.
 14. Sprzedawca informuję, że nadruk na niestandardowym Zamówieniu może różnić się od przedstawionego na projekcie, powodem mogą być m.in. ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, rozdzielczość poszczególnych ekranów komputerowych. Sprzedawca realizując Zamówienie dokłada należytej staranności, by zrealizowane niestandardowe Zamówienie było odzwierciedleniem zaakceptowanego projektu.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 16. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski oraz poza granicami Polski.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Płatność przez system dotPay (www.dotpay.pl)
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  1. Bank: MBANK
  2. Numer rachunku: 27 1140 2004 0000 3002 7486 0435

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Kurier DPD.
  2. Poczta Polska.
  3. Poczta Polska (pobranie).
  4. Wysyłka za granicę.
 3. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, jednakże Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by Zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
  1. Kurier DPD: 14,90 zł (kolejny produkt 1 zł/szt.)
  2. Poczta Polska: 11,90 zł (kolejny produkt 1 zł/szt.)
  3. Poczta Polska (pobranie):18,90 zł (kolejny produkt 1 zł/szt.)
  4. Wysyłka za granicę:35,00 zł (kolejny produkt 5 zł/szt.)
 5. Każdy Towar jest ubezpieczony.
 6. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia i odmówić przyjęcia Towaru.
 7. Sklep internetowy nie ponosi kosztów opłaty celnej. W przypadku Zamówienia dostawy do miejsca docelowego, leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Klient musi wziąć pod uwagę opłaty celne. Wszystkie sprawy związane z opłatami celnymi leżą po stronie Kupującego. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat Klient może znaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC). Aktualne stawki należnych opłat są dostępne pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
  1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
  2. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  1. W przypadku umowy zawartej ze Sprzedawcą, której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładowo Towar który, tworzony jest na indywidualne zamówienie (wzór, rodzaj odzieży, rozmiar nadruku).

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: SellFame, ul. Bajkowa 1 lok. 1A,10-696 Olsztyn.
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@sellfame.pl
 5. 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.
 10. Do sprzedawanego Towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora - jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
  1. W wypadku produktów objętych gwarancją, uprawnienia Klienta i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
  2. Udzielona gwarancja na sprzedany Towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu cywilnego).

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Poniższe punkty Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
 2. Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.
 3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Przedsiębiorca nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorcy ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności.
 5. W momencie wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem.
 6. Sprzedawca z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi przestaje ponosić odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Przedsiębiorcy, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Korzyści i ciężary związane z Towarem przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 8. Jeżeli Sprzedawca przesyła Towar do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 10. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl.
  4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca Serwisu internetowego informuję, że nie ponosi odpowiedzialności za treść plików umieszczanych przez Klienta w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego.
 2. Sprzedawca Serwisu internetowego informuję, że nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie przez Klienta jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego, i innych obowiązujących przepisów prawa niezgodnych z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego.
 3. Sprzedawca informuję, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

§12 Prawo Własności intelektualnej

 1. Klient zobowiązany jest do nie wykorzystywania zawartości Serwisu internetowego bez zgody Sprzedawcy.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Klient zobowiązany jest do nie wykorzystywania jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego, i innych obowiązujących przepisów prawa niezgodnych z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego.
 4. Klient jest zobowiązany do nie wykorzystywania nazwy Sprzedawcy, logo sklepu, materiałów oraz elementów graficznych sklepu za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich, przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Klient w celu zrealizowania niestandardowego Zamówienia oświadcza, że przysługują mu wszystkie prawa do dysponowania zdjęciami, wzorami graficznymi oraz wzorami graficzno-słownymi, które przekazał Sprzedawcy lub uzyskał od osób uprawnionych zgodę na ich rozpowszechnianie i dalszą licencję.
 6. Klient w celu zrealizowani niestandardowego Zamówienia oświadcza, że zdjęcia, wzorami graficznymi oraz wzorami graficzno-słownymi, które przekazał Sprzedawcy nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Klient w celu zrealizowania niestandardowego Zamówienia wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedawcę zdjęć, wzorów graficznych lub wzorów graficzno-słownych

§13 Sklep partnerski i honorarium

 1. Klient może otworzyć sklep partnerski poprzez nadanie mu nazwy. Adres sklepu internetowego składa się z dwóch członów – nazwy sklepu oraz końcówki SellFame.pl
 2. Każdy nowy sklep ma status publiczny, czyli jest dostępny w zakładce sklepy.
 3. Klient w sklepie możne wstawiać własne wzory o ile są zgodne z prawem, za które ustala się prowizję, która dodawana jest do konta Klienta przy sprzedaży produktu z danym wzorem.
 4. Od prowizji powyżej 5 zł, po dodaniu do konta odliczana jest wartość 23%. Związane jest to z podniesieniem ceny produktu o daną kwotę, od której trzeba odprowadzić podatek VAT.
 5. Klient poprzez zamieszczenie wzoru graficznego lub słowno-graficznego w serwisie sellfame.pl udziela Sprzedawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa(licencji) w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką drukarską.
  2. wykorzystania utworu do promowania serwisu sellfame.pl.
 6. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. Wygasa z momentem usunięcia wzoru przez Klienta.
 7. Wypłata honorarium za udzielenie licencji następuje do 30 Dni Roboczych.
 8. Wypłaty można dokonać od kwoty 100 zł.
 9. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, kwota widoczna w zakładce konto, zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Sprzedawca wystawia fakturę VAT, Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, która jest widoczną w zakładce konto.
 11. W razie wątpliwości, co do należności honorarium Klienta, Sprzedawca może zażądać wyjaśnień w terminie do 14 dni. Brak wyjaśnień w w/w terminie, oznacza cofnięcie chęci wypłaty honorarium przez Klienta.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Promocje

Newslleter

Zapisz sie do newslettera, a oprócz informacji o najnowszych promocjach i nowościach otrzymasz bon na zakupy:

Polecaj nas

Zaloguj się i poleć nas swoim znajomym. Za każdą osobę, która zarejestruje się i dokona zakupu, otrzymasz bon na zakupy!

Znajdziesz nas również na